Thông tin về thuế

  • Đã cập nhật

Bitrefill không thể cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc thuế nào liên quan đến các giao dịch mua của bạn tại Bitrefill ở quốc gia của bạn. Bạn có trách nhiệm hiểu cách mua thẻ quà tặng nhất định bằng tiền điện tử tạo ra trách nhiệm pháp lý đối với bạn.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thẻ quà tặng không phải là công cụ tài chính và việc mua thẻ quà tặng không giống như mua tiền điện tử.