Tôi chưa nhận được đơn hàng / mã của mình ngay lập tức - chính sách không xác nhận

  • Đã cập nhật

Thông thường, nếu đơn đặt hàng dưới 200 USD với một khoản phí giao dịch đủ, nó sẽ được xử lý ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu ví của bạn sử dụng "Replace By Fee" thì chính sách này sẽ không được áp dụng. Tin tốt về Replace By Fee là bạn có thể tăng phí giao dịch trong ví của mình để được xác nhận nhanh hơn!