Có giới hạn nào về số tiền tôi có thể gửi để nạp điện thoại không?

  • Đã cập nhật

Có giới hạn 100 USD hoặc tương đương cho mỗi số điện thoại mỗi ngày. Nếu nó cao hơn mức đó, bạn có thể nhận được lỗi giao dịch. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ làm việc để nhanh chóng hoàn tiền cho bạn, theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.